Top

رسائل التطبيق

2012-07-19 12:09 ChineseTime

Learn Chinese HSK Writing:qiú zhí xìn
                                               求   职 信

汉唐广告公司人力资源部经理:
       你好!
       在报纸上看到贵公司的招聘启事,我对广告设计一职很感兴趣。我现年22岁,生于汉城,今年7月将从汉城大学艺术学院广告设计系毕业。大学期间,我曾担任过学生会宣传部长一职。业余时间,我还积极参加社会时间,参加过一些著名广告公司的广告设计活动,其中我的一幅“青春”还获得了铜奖。2002年我还去中国留学了一年,提高了汉语水平。此外,我还参加了学校的一些兴趣小组,这拓展了我的知识面。目前,我已经获得了HSK(6级)证书。我一直很喜欢有创意的活动,如能被贵公司录用,相信能很快发挥自己的特长。
      如果您对我的求职感兴趣,请打手机:0197865432或发E-mail:yn23@hanmail.com 与我联系,我希望能尽快收到您的回信。
      随信附上简历一份,作品两篇和证书复印件。
      祝
      工作顺利!
                                                                                                         

Name

Date

New words:

人  力 资 源   部 [rén lì zī yuán bù ]              department of human resources
贵  [ guì ]                         (adj.)                   expensive
招   聘  [zhāo pìn  ]             (v.)                      invite applications for a job
启 事  qǐ shì                      (n.)                      announcement
现   年   xiàn nián                                        present age
期 间   qī jiān                    (n.)                     period
曾   céng                          (adv.)                  ever
担  任  dān rèn                  (v.)                     assume office of
获  得 huò dé                    (v.)                     gain;acquire
此 外  cǐ wài                      (conj.)                what's more
开  拓  kāi tuò                   (v.)                     develop
知  识  面   zhī shí miàn     (n.)                     one's knowledge scope
创     意 chuàng yì             (n.)                     originality
录 用   lù yòng                  (v.)                     hire
发 挥  fā huī                      (v.)                     promote
特 长    tè cháng               (n.)                     specialty
尽  快   jìn kuài                 (adv.)                 as soon as possible
附       fù                              (v.)                    attach
简   历 jiǎn lì                     (n.)                    resume
复 印  件   fù yìn jiàn         (n.)                    copy

书面语和口语
书面语和口语不一样,特别是像求职信等公文体的应用文,为了表示正式和严谨,在一些主要格式上都应该使用书面语。就拿这篇求职信来说:

求职信的一般格式:
1. 开头。先写称呼,可以是用人单位的领导,也可以是该单位,但一般不写“尊敬的”“亲爱的”“你好”等;
2. 正文。首先提到在哪儿看到启事和对什么职位、什么机会感兴趣。其次介绍个人的情况。此外,还要介绍个人的成绩、能力等,一般要用到“成绩优良”“有一定的……能力”等。最后,还要写一下申请人的想法。
3. 结尾。求职信的结尾应该写上求职者的联系方式,并写上“盼早日回信”等等表示盼望的客套话。
4. 写信人的署名和日期。

你们公司

贵公司

要是能被录用

如能被录用

今天22

现年22

和这封信在一起

随信

在汉城出生

生于汉城

一同寄上

附上

大学的时候

大学期间

复印出来的证书

证书复印件

请你改一下:
1. 你们出版社。
2. 我1980年在汉城出生。
3. 要是能答应我。
4. 复印好的简历一份
5. 跟这封信一同寄给你

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

مقالات ذات صلة