Top

Analyse der HSK alltäglichen Wortschatz

2012-07-31 11:02 ChineseTime

Learn Chinese HSK:cháng yòng cí huì biàn xī
                                       常      用   词  汇   辨   析

Analysis of HSK Everyday Vocabulary

1 tài jí hěn shēn

1       

tài fù cí biǎo shì chéng dù guò fèn rén tài duō le huì kè shì lǐ zuò bù kāi

                            

jí fù cí biǎo shì dá dào zuì gāo chéng dù jí zhòng yào jí shǎo shù

                         

hěn fù cí biǎo shì chéng dù xiāng dāng gāo hěn kuài hěn xǐ huan

                             

shēn fù cí hěn shí fēn shēn zhī shēn xìn

                  

2 zhǐ shì zhí hǎo zhǐ yào zhí guǎn

2                 

zhǐ shì jín jǐn shì bú guò shì wǒ jīn tiān jìn chéng zhǐ shì qù kàn kan péng you méi yǒu bié de shì ér

                                             

zhí hǎo bù dé bú zhǐ dé

     

zhǐ yào lián cí biǎo shì chōng zú de tiáo jiàn xià wén cháng yòng  jiù  hé  biàn  hū yìng zhǐ yào kěn gàn jiù huì gān chū chéng jì lái

                                       便                            

zhí guǎn fù cí zhǐ gù

      

3 bǐ lì duì bǐ bǐ jiào yì bān

3       

bǐ lì míng cí bǐ bǐ zhòng lǎo shī hé xué sheng de bǐ lì yǐ jīng dá dào le yāo qiú

                         

duì bǐ dòng cí liǎng zhǒng shì wù xiāng duì bǐ jiào gǔ jīn duì bǐ xīn jiù duì bǐ

                                 

bǐ jiào fù cí biǎo shì jù yǒu yí dìng chéng dù

                

yì bān yí yàng tóng yàng yì bān gāo

              

4 hé lǐ hé shì hé suàn hé gé

4     

hé lǐ hé hū dào lǐ huò shì lǐ hé lǐ shǐ yòng

      使    

hé shì fú hé shí jì qíng kuàng huò kè guān yāo qiú zhè shuāng xié nǐ chuān zhuó zhèng hé shì

                             穿            

hé suàn suǒ fèi rén lì wù lì jiào shǎo ér shōu xiào jiào dà shì yú zhòng huā shēng de dì yòng lái zhǒng mián huā dāng rán bù hé suàn

                                                         

hé gé fú hé biāo zhǔn zhì liàng hé gé

           

5 zēng duō zēng qiáng zēng zhǎng zēng jìn

5                        

zēng duō shù liàng bǐ yuán lái zēng jiā qīng gōng yè chán pǐn rì yì zēng duō

                                    

zēng qiáng zēng jìn jiā qiáng zēng qiáng tǐ zhì

                          

zēng zhǎng zēng jiā tí gāo zēng zhǎng zhī shi

                        

zēng jìn zēng jiā bìng cù jìn zēng jìn yǒu yì

                     

To be continued

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

In Verbindung stehende Artikel