Top

Deng lijun_但愿人长久dàn yuàn rén cháng jiǔ

2011-04-25 17:18 ChineseTime

dàn yuàn rén cháng jiǔ 

但愿人长久

 

 

 

 

 

 

míng yuè  jǐ shí  yǒu

  明月      几时 

 

Bǎ  jiǔ  wèn  qīng tiān

               青天

 

bù zhī  tiān shàng  gōng què

 不知        天上          宫阙

 

jīn xī  shì  hé nián

今昔        何年

 

  chéng fēng  guī

            乘风         归去

 

Yòu  kǒng  qióng lóu  yù yǔ

                  琼楼      玉宇

 

gāo chù   shèng hán

 高处             胜寒

 

qǐ wǔ  nòng  qīng yǐng

 起舞            清影

 

hé zài  rén jiān

何似     人间zhuǎn  zhū gé

  转      朱阁

 

Dī  (qǐ)

   (绮)户

 

Zhào  wú mián

 照      无眠

 

 yīng  yǒu  hèn

           

 

hé shì  cháng xiàng  bié  shí yuán

何事          长向               时圆

 

rén  yǒu  bēi huān  lí hé

            悲欢     离合

 

Yuè  yǒu  yīn qíng  yuán quē

            阴晴          圆缺

 

cǐ shì   nán quán

此事         难全

 

dàn yuàn  rén  cháng jiǔ

但愿               长久

 

qiān lǐ  gong  chán juān

千里                 婵娟

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

In Verbindung stehende Artikel