Top

Learn Chinese--开外 [kāi wài]

2017-04-27 20:36 ChineseTime

Learn Chinese--开外


开外 [kāi wài]: over; above; more than

duō yòng yú jù lí huò nián líng 。
多用于距离或年龄。

E.g.

lí chéng 5 gōng lǐ kāi wài
离城5公里开外
over five kilometers from the town;

    
tā yǒu 60 kāi wài le 。  
他有60开外了。  
He is over sixty.

   

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles