Top

Learning Chinese number with gestures

2011-05-13 15:11 ChineseTime

 Learning Chinese number with gestures 用手势学中文数字

Learn Chinese number

Chineese Number :

0 = 零 (líng)
1 = 一 (yī)
2 = 二 (èr)
3 = 三 (sān)
4 = 四 (sì)
5 = 五 (w?)
6 = 六 (lìu)
7 = 七 (qī)
8 = 八 (bā)
9 = 九 (j?u)
10 = 十 (shí)


Months:

1) January: 一月 [yí yuè]

2) February: 二月 [èr yuè]

3) March: 三月 [sān yuè]

4) April: 四月 [sì yuè]

5) May: 五月 [w? yuè]

6) June: 六月 [liù yuè]

7) July: 七月 [qī yuè]

August: 八月 [bā yuè]

9) September: 九月 [ji? yuè]

10) October: 十月 [shí yuè]

11) November: 十一月 [shí yī yuè]

12) December: 十二月 [shí èr yuè]

Weekdays:

Monday: 星期一 [xīng qī yī]
Tuesday: 星期二 [xīng qī èr]
Wednesday: 星期三 [xīng qī sān]
Thursday: 星期四 [xīng qī sì]
Friday: 星期五 [xīng qī w?]
Saturday: 星期六 [xīng qī liù]
Sunday: 星期日 [xīng qī rì]

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles