Proverbs

  • Chinese Proverbs
    B1. běn xìng nán yí 本 性 难 移 Old habits die hard2. bù rú hǔ xué yān dé hǔ zǐ 不如 虎穴 焉得 虎子 Nothing ventured, nothing gained.3. bú zuò kuī xīn shì , yè bàn bú pà guǐ qiāo mén 不做 亏心事 ,夜半 不怕 鬼 敲门 Do rig...
Our new members

OR
Scan now
Responsive image