Top

Paper-cuts

2012-04-27 10:05 ChineseTime

jián zhǐ ,shì zhōng guó hàn zú zuì gú lǎo de mín jiān yì shù zhī yī
 剪   纸  ,是  中    国  汉  族 最  古 老  的 民  间   艺 术  之  一

 Papercut is an art form originally created in China. Around the first century A.D., the Chinese invented that most flexible, versatile and adaptable of materials -- paper. The first papercut can be traced date back to the period known as the Northern and Southern Dynasties (A.D. 386-581). In the T'ang Dynasty (A.D. 618-906) papercuts are the subject of a poem by the poet Ts'ui Tao-yung and from other sources of this period they are described as being used to decorate plants and worn by ladies in their hair in form of butterflies and flowers. 

jián zhǐ , yòu jiào kè zhǐ , chuāng huā huò jiǎn huà 。
剪   纸[1]  , 又  叫   刻 纸  , 窗   花[2]  或  剪   画  。
qū bié zài yú chuàng zuò shí , yǒu de yòng jiǎn dāo ,
区 别[3]  在  于 创     作  时  , 有  的 用   剪   刀  ,
yǒu de yòng kè dāo , suī rán gōng jù yǒu bié ,
有  的 用   刻 刀  , 虽  然  工 具[4] 有  别  ,
dàn chuàng zuò chū lái de yì shù zuò pǐn jī běn xiāng tóng ,
但  创     作  出  来  的 艺 术  作  品[5]  基 本  相    同   ,
rén men tǒng chēng wéi jián zhǐ 。
人  们  统   称[6]    为  剪   纸  。

 Learn Chinese Vocabulary:

1.剪纸 [jiǎn zhǐ]: paper-cut
2.窗花 [chuāng huā] : Window Grilles;paper-cut for window decoration
3.区别 [qū bié] : distinction;difference
主要区别 [zhǔ yào qū bié ]: the main distinction
4.工具 [gōng jù] : tool
5.艺术作品 [yì shù zuò pǐn ]: art works
6.统称 [tǒng chēng] : be called by a joint name
Painting sculpture architecture etc. are collectively called the“fine arts”or“plastic arts”.
huì huà 、 diāo sù 、 jiàn zhù děng tǒng chēng wéi zào xíng yì shù 。
绘  画  、 雕   塑 、 建   筑  等   统   称    为  造  型   艺 术  。

 

Next : Liuqing bamboo carving

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles