<< Back to Unit
>> Next Section
Conversation
Listen to the conversation, pay attention to the pronouncation and vocabulary.
Slow Internet:
Fast Internet:
A:shìjiāzhènggōngmamenzhèryǒubǎoma
B:yǒuyàoshénmeyàngdebǎo
A:yàozhǎohuìzuòfànhuìsǎozidebǎo
B:tiāngōngzuòxiǎoshí
A:tiāngōngzuòliùxiǎoshí
B:měixiǎoshízěnmeqián
A:měixiǎoshíjiǔkuàiqián
B:zhōugōngzuòtiān
A:zhōugōngzuòtiān
B:shénmeshíhoushàngbān
A:xiàxīng
B:yàoxiānjiāo300yuánjīn
300
A:hǎode
B:háiyàowéibǎojiāo150yuándebǎoxiǎnfèi
150
A:méiwènnéngkànxiàbǎodeshēnfènzhèngma
B:háiyǒushénmeyāoqiúma
A:méiyǒule
B:zhèshìmengōngdediànhuàhàoyǒushìlián
A:zàijiàn
Our new members
Error:

Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.