<< Back to Unit
Unit Review
Key Vocabulary and Sentences
你好。 nǐ hǎo。
你叫什么名字? nǐ jiào shén me mínɡ zi?
我的名字叫…… wǒ de mínɡ zi jiào … …
再见。 zài jiàn。
Pronunciation
声母Initials:b p m f d t n l g k h
韵母Finals:a o e I u ü ai ei ui ao ou iu
声调Tone:- / ∨ \
第一声First Tone -
第二声Second Tone /
第三声Third Tone ∨
第四声Fourth Tone \
Our new members
Error:

Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.