Top

Argot de Thai

2011-06-28 11:45 ChineseTime

 

zhōng wén chéng yǔ 、 sú yǔ

中文成语、俗语

วลีที่เป็นสำนวน

 

 

นกสองหัว

jiàn rén shuō rén huà, jiàn guǐ shuō guǐ huà

见人说人话,见鬼说鬼话ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào

善有善报,恶有恶报ชาวนากับงูเห่า

wàng ēn fù yì

忘恩负义


มีได้ย่อมมีเสีย

yǒu dé bì yǒu shī

有得必有失สองจิตสองใจ

sān xīn èr yì

三心二意ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

yǐ yǎn hái yǎn   yǐ yá hái yá

以眼还眼 以牙还牙

 

ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

bú jiàn guān cai bú luò lèi 

不见棺材不落泪กระต่าย ไม่กินหญ้า ใกล้ที่อยู่

tù zi bù chī wō biān cǎo 

兔子不吃窝边草หากินต้วยของตน

zì shí qí lì 

自食其力จิตใจไร่เลื่อนลอย

xīn bú zài yān

心不在焉


เกลือเป็นหนอน

yīng wǔ xué shé , huò shuō cháng dào duǎn 。 

鹦鹉学舌,或说長道短。ฆ่าช้างเอางา

dé bù shǎng shī

得不赏失เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

rù xiāng suí sú

入乡随俗ของหายสะพายบาป

yuàn tiān yóu rén

怨天尤人


ขี่ช้างจับตั๊กแตน

xiǎo tí dà zuò 

小提大作เงาะถอดรูป

miàn è xīn shàn 

面恶心善เชือดคอไก่ให้ลิงดู

shā jī gěi hóu kàn

杀鸡给猴看กระต่ายตื่นตูม

dà jīng xiǎo guài

大惊小怪


กงเกวียนกำเกวียน

yīn guǒ bào yìng

因果报应

 

ยากดีมีจน

pín fù guì jiàn

贫富贵贱

 

อดตาหลับขับตานอน

fèi qǐn wàng shí

废寝忘食

 

กินปูนร้อนท้อง

zuò zéi xīn xū

做贼心虚

 

เข็นครกขึ้นภูเขา

nán shàng jiā nán

难上加难

 

น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ

guǎ bù dí zhòng

寡不敌众

 

งมเข็มในมหาสมุทร

dà hǎi lāo zhēn

大海捞针

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Artículos relacionados