• Inicio
 • >caligrafía de caracteres chinos

caligrafía de caracteres chinos

 • Chinese word puzzle(六)
  31.jiǔ léi bù yǔ ---- cāi yí zì 久 雷 不 雨---- 猜 一 字 32.chéng rén bú bèi ----- cāi yí zì 乘 人 不 备 ----- 猜 一 字 33.jiǔ diǎn ---- cāi yí zì 九 点 ---- 猜 一 字 34.shí èr diǎn ---- cāi yí zì 十 二 点 --...
 • Chinese word puzzle(二)
  6.tài yáng xī bian xià , yuè liang dōng bian guà cāi yí zì 太 阳 西 边 下, 月 亮 东 边 挂 猜 一字 7.fū rén hé chù qù cāi yí zì 夫人何处去 猜一字 yù bà bù néng cāi yí zì 欲罢不能 猜一字 rì rì yǒu yú , yuè yuè bù zú ...
 • Chinese word puzzle(一)
  shàng tou qù xià tou , xià tou qù shàng tou , liǎng tóu qù zhōng jiān , zhōng jiān qù liǎng tóu 。 cāi yí zì 。 上头去下头,下头去上头,两头去中间,中间去两头。猜一字。 sī xiǎng bù jí zhōng , cāi yí zì, 思想不集中,猜一字, yù huà wú yán tīng liú shuǐ cāi yí...
 • La obra más famosa de la caligrafía
  The Lantingji Xu (兰亭集序lán tíng jí xù ; literally "Preface to the Poems Composed at the Orchid Pavilion") or Lanting Xu (兰亭序) is the most famous work of calligraphy by,wang xizhi composed in year 353. Written in semi-cursive script, it is the most well-known and well-copied piece ever. It ...
 • Chino simplificado < ==> chino tradicional
  Simplified Chinese <==> Traditional Chinese var ss="Enter Simplified Chinese text ";var ts="Enter Traditional Chinese text";var tr="Get the traditional Chinese equivalent";var sr="Get the simplified Chinese equivalent";SourceEnter Simplified Chinese textResultGet the traditional Chinese equivalent ...
 • Convertidor chino tradicional
  Traditional Chinese ConverterTraditional Chinese Converter online火星文 彩字秀
 • Chino Lu
  Chinese Lu
 • Personaje del Conocimiento
  (1) 汉字的构成:The construction of Chinese characters1.汉字已有三千年的历史。Chinese characters which are now in current use, have a history of over 3,000 years.2.汉字的字形是方的,所以也称为“方块字”。方块字由不同的笔划组成,而拼音文字则是由字母拼写而成的。They are also known as “square charac...
Our new members

OR

Última artículo

Scan now
Responsive image