Top

Learn Chinese Song--过了腊八就是年

2017-01-05 09:33 ChineseTime

Learn Chinese Song--guò le là bā jiù shì nián
                                         过  了 腊 八 就  是  年 
 

Learn Chinese Song--过了腊八就是年


xiǎo hái ér xiǎo hái ér nǐ bié chán ,  
小   孩  儿 小   孩  儿 你 别  馋   ,  

guò le là bā jiù shì nián 。  
过  了 腊 八 就  是  年   。  


là bā zhōu hē jǐ tiān ,  
腊 八 粥   喝 几 天   ,  

lì lì lā lā èr shí sān 。
沥 沥 拉 拉 二 十  三  。
 
 
èr shí sān táng guā zhān 。
二 十  三  糖   瓜  粘   。
 
 
èr shí sì sǎo fáng rì 。  
二 十  四 扫  房   日 。  


èr shí wǔ zhà dòu fu 。  
二 十  五 炸  豆  腐 。  


èr shí liù dùn yáng ròu ,  
二 十  六  炖  羊   肉  ,  


èr shí qī zǎi gōng jī ,
二 十  七 宰  公   鸡 ,
 
 
èr shí bā bǎ miàn fā ,  
二 十  八 把 面   发 ,  


èr shí jiǔ zhēng mán tou ,  
二 十  九  蒸    馒  头  ,  


sān shí wǎn shang nào yì xiǔ ,  
三  十  晚  上    闹  一 宿  ,  


dà nián chū yì niǔ yi niǔ 。
大 年   初  一 扭  一 扭  。


宿 [xiǔ]: a measure word(lodge for the night)

E.g.
zhù yì xiǔ
住一宿
stay one night;

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Articles liés