Top

Apprendre des boissons froides avec carte flash

2011-08-18 12:24 ChineseTime

Chocolate Brownie

qiǎo kè lì bù lǎng ní 巧克力布朗尼

 

 


Tiramisu

dī lā mǐ sū 提拉米苏

 

 


Tortoise Herb Jelly

guī líng gāo 龟苓膏

 

 

 Mango Glutinous Rice Ball

 máng guǒ nuò mǐ cí  芒果糯米糍

 

 


Double-skin Milk

 shuāng pí nǎi双皮奶

 

 


Sweet-sour Plum Juice

suān méi tāng 酸梅汤

 

 


Rice Pudding

mǐ bù dīng米布丁

 

 

 

 
Stewed Chinese Pear with Snow Fungus

 bīng táng yín ěr dùn xuě lí 冰糖银耳炖雪梨

 

 
learn more...

 

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Articles liés