Mode de la Chine

 • Fan Bingbing brille sur le tapis rouge de Cannes
  She glided down the red carpet like an elegant swan wearing
 • Photos de robe de mariage unique
  pī shàng hūn shā shì měi gè nǚ hái mèng mèi yǐ qiú de shì qíng , 披 上 婚 纱 是 每 个 女 孩 梦 寐 以 求 的 事 情 , nà yì mǒ bái shā wéi měi yòu làng màn , ràng rén xīn chí shén wǎng 。 那 一 抹 白 纱 唯 美 又 浪 漫 , 让 人 心 驰 神 往 ...
 • Forever Leslie Cheung
  dāng nǐ kàn dào tiān shàng de xīng xing , kě huì xiǎng qǐ wǒ — — zhāng guó róng 当 你 看 到 天 上 的 星 星 , 可 会 想 起 我 — — 张 国 荣 2003 nián 4 yuè 1 rì , gē ge yóng yuǎn lí kāi le wǒ men 。 2003 年 4 月 1 日 , 哥 哥 永 远 离 开 了...
 • Costume clairvoyant de Li Bingbing montre sa dignité
  gāng gāng yīn bái sè měi rén yú lǐ fú xuàn yào zhěng gè 84 jiè ào sī kǎ hóng tǎn de lǐ bīng bīng , 刚 刚 因 白 色 美 人 鱼 礼 服 眩 耀 整 个 84 届 奥 斯 卡 红 毯 的 李 冰 冰 , zuó wǎn tóng yàng yì shēn bái sè tòu shì xiǎo lǐ fú,昨 晚 同 ...
 • Dix milliardaires
  杨澜出生年月:60年代职位:阳光媒体投资控股有限公司主席毕业院校:北京外国语大学;美国哥伦比亚大学留学国家:美国
 • Fan bingbing Robes et couronnes impériales costume ont été recueilli par le Musée anglais
  近(jìn) 日(rì) , 有(yǒu) 消(xiāo) 息(xi) 称(chēng) 范(fàn) 冰(bīng) 冰(bīng) 曾(céng) 在(zài) 戛(jiá) 纳(nà) 电(diàn) 影(yǐng) 节(jié) 穿(chuān) 过(guò) 的(de) “ 龙(lóng) 袍(páo) ” 礼(lǐ) 服(fú) , 被(bèi) 英(yīng) 国(guó) 国(guó) 立(lì) 维(wéi) 多(duō) 利(lì) 亚(yà)...
 • Tang Wei
  tāng wéi ( 1979 nián 10 yuè 7 rì - ) , zhōng guó zhe míng nǚ yǎn yuán , zhè jiāng háng zhōu rén , bì yè yú zhōng yāng xì jù xué yuàn dáo yǎn xì 。 yīn chū yǎn huà jù 《 qiē · gé wǎ lā 》 ér bèi yè jiè guān zhù 。 2006 nián chū yǎn zhe míng huá r...
 • Actrices qui avaient joué de Wu Zetian
  wǔ zé tiān shì lì shǐ shàng wéi yī yí wèi nǚ huáng dì , yīn cǐ guān yú zhè wèi chuán qí nǚ huáng de yǐng shì jù 、 diàn yǐng yě céng chū bù qióng 。 cóng zǎo qī de 《 wǔ zé tiān 》 、 《 dà míng gōng cí 》 、 《 zhì zūn hóng yán 》 , qù nián xú k...
Our new members

OR
Scan now
Responsive image