Top

Le plus difficile virelangue chinois

2011-07-07 11:46 ChineseTime

 

niú láng hé liú niáng

牛郎和刘娘

niú láng liàn liú niáng ,

牛郎恋刘娘,


liú niáng niàn niú láng ,

刘娘念牛郎,


niú láng niú nián liàn liú niáng ,

牛郎牛年恋刘娘,

liú niáng nián nián niàn niú láng ,

刘娘年年念牛郎,

láng liàn niáng lái niáng niàn láng ,

郎恋娘来娘念郎,

niàn niáng liàn niáng niàn láng liàn láng ,

念娘恋娘念郎恋郎,

niàn liàn niáng láng

念恋娘郎

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Articles liés