Top

menarik nomor

2015-05-20 11:47 ChineseTime

【神奇的数字】interesting numbers

interesting numbers520,521=我爱你 wǒ ài nǐ
I love you. 

1314=一生一世 yì shēng yí shì 
for my life.

2014=爱你一世 ài nǐ yí shì 
Love you forever.

7456=气死我啦 qì sǐ wǒ lā 
I'm pissed off. 

9494=就是就是 jiù shì jiù shì 
That's it!

886=拜拜啦 bài bài lā 
Bye bye!

555=呜呜呜 wū wū wū 
cry

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles