Top

茉莉花mò lì huā

2011-05-05 14:33 ChineseTime

 

 

 

 

茉莉花

mò lì huā

 

youtube link :www.youtube.com/watch

hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好     一朵     美丽的    茉莉花
  

hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好     一朵     美丽的    茉莉花

Hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好     一朵     美丽的     茉莉花
  
fēn fāng  měi lì  mǎn zhī yā
  芬芳       美丽     满枝丫

yòu xiāng  yòu bái  rén rén kuā
   又香         又白        人人夸
 
ràng wǒ  lái  jiāng nǐ  zhāi xià
   让我     来    将你      摘下

sòng gěi  bié rén jia
  送给         别人家

mò lì huā  ya  mò lì huā
茉莉花      呀   茉莉花

hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好     一朵     美丽的     茉莉花


Hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好      一朵     美丽的      茉莉花

fēn fāng  měi lì  mǎn zhī yā
  芬芳       美丽     满枝丫

yòu xiāng  yòu bái  rén rén kuā
    又香         又白        人人夸

ràng wǒ  lái  jiāng nǐ  zhāi xià
   让我     来    将你       摘下
 
sòng gěi  bié rén jia
    送给        别人家

mò lì huā  ya  mò lì huā
  茉莉花    呀    茉莉花

hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好      一朵    美丽的    茉莉花

Hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好    一朵       美丽的     茉莉花

fēn fāng  měi lì  mǎn zhī yā
   芬芳      美丽     满枝丫

yòu xiāng  yòu bái  rén rén kuā
   又香          又白       人人夸

Rang  wǒ  lái  jiāng  nǐ  zhāi xià
  让      我   来   将    你    摘下

sòng gěi  bié rén jia
   送给        别人家

mò lì huā  ya  mò lì huā
  茉莉花    呀    茉莉花

Hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好      一朵     美丽的     茉莉花

hǎo  yì duǒ  měi lì de  mò lì huā
好     一朵      美丽的    茉莉花

fēn fāng  měi lì  mǎn zhī yā
  芬芳      美丽      满枝丫

yòu xiāng  yòu bái  rén rén kuā
   又香          又白       人人夸

ràng  wǒ  lái  jiāng  nǐ  zhāi xià
 让     我   来    将    你   摘下

sòng gěi  bié  rén jia
   送给       别   人家

mò lì huā  ya  mò lì huā
  茉莉花    呀   茉莉花

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles