Top

Le frasi più utili quando vai alla Cina

2011-07-15 15.51 ChineseTime

 

 

1.nǐ hǎo 你好

    Hello

 

2.zài jiàn 再见

Goodbye

 

3.xiè xie 谢谢

Thank you

 

4.bú kè qi不客气

   You are welcome

 

5.duì bù qǐ 对不起

    Sorry

 

6.méi guān xi 没关系

That's ok

 

7.bù hǎo yì si 不好意思

   Excuse me

 

8.méi wèn tí  没问题

No problem

 

9.nǐ huì shuō yīng wén ma 你会说英文吗?

  Can you speak English?

 

10.chū zū chē  出租车

   Taxi

 

11.wǒ yào qù.... 我要去....

     I'm going to...

 

12.duō shǎo qián 多少钱?

      How much?

 

13.fā piào  发票

     Invoice

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Articoli correlati