Top

HSK 日常語彙の分析

2012-07-31 11:02 ChineseTime

Learn Chinese HSK:cháng yòng cí huì biàn xī
                                      常      用   词  汇   辨   析

Analysis of HSK Everyday Vocabulary

 

36 shēng zēng jiā huàn

36            

 

shēng yóu dī wǎng gāo yí dòng gēn  jiāng  xiāng duì

                           

 

zēng zēng jiā zēng gāo zēng qiáng

                   

 

jiā shǐ shù liàng bǐ yuán lái dà huò chéng dù bǐ yuán lái gāo zēng jiā jiā dà jiā qiáng jiā kuài

  使                                            

 

huàn biàn huàn gēng huàn huàn chē huàn rén

                        

 

37 fā xiàn fā míng kàn jiàn jué dé

37             

 

fā xiàn jīng guò yán jiū tàn suǒ děng kàn dào huò zhǎo dào qián rén méi yǒu kàn dào de shì wù huò guī lǜ

                                                

 

fā míng chuàng zào xīn de shì wù huò fāng fǎ fā míng zhǐ nán zhēn

                            

 

kàn jiàn kàn dào wǒ cóng lái méi yǒu kàn jiàn guò zhè yàng de guài shì

                                  

 

jué dé chǎn shēng mǒu zhǒng gǎn jué yóu xìng hěn nóng yì diǎn yě bù jué dé lèi

                                   

 

38 kě néng néng gòu kě kào dà gài

38            

 

kě néng yé xǔ huò xǔ tiān kě néng yào xià xuě

                

 

néng gòu biǎo shì jù bèi mǒu zhǒng néng lì huò dá dào mǒu zhǒng chéng dù

                                  

 

kě kào zhēn shí kě xìn zhè ge xiāo xi kě kào bù kě kào

                 

 

dà gài fù cí biǎo shì yǒu hěn dà de kě néng xìng xuě bìng méi yǒu duō hòu dà gài zài bàn yè jiù bú xià le

                                       

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

関連記事