Top

Chinese Saying--搞小动作

2016-11-16 21:23 ChineseTime

Chinese Saying--搞小动作

搞小动作 [gǎo xiǎo dòng zuò]: get up to little tricks ;

tōu tōu dì zuò gān rǎo jí tǐ de dòng zuò 。
偷偷地做干扰集体的动作。
zhǐ wèi le gè rén mù dì , zuò bú zhèng dāng de huó dòng 。
指为了个人目的,做不正当的活动。

E.g.

zài wǒ bèi hòu gǎo xiǎo dòng zuò  
在我背后搞小动作
Playing tricks behind my back ;

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

関連記事