Top

Learn Chinese--点钟[diǎn zhōng]&点[diǎn]

2017-09-13 16:26 ChineseTime

“ diǎn zhōng ” hé “ diǎn ” yì si yí yàng ,
“点钟”和“点”意思一样,

dàn shì “ diǎn zhōng ” hòu bian yì bān bù néng zài jiā “ fēn ” hé “ miǎo ” 。
但是“点钟”后边一般不能再加“分”和“秒”。

E.g.
 
wǔ diǎn = wǔ diǎn zhōng
五点    =  五点钟

wǔ diǎn shí fēn
五点十分         (√)

wǔ diǎn shí fēn zhōng
五点十分钟              (X)

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

関連記事