Top

Learn Chinese Slang--三十年河东,三十年河西

2016-08-29 18:03 ChineseTime

Learn Chinese Slang--十年河东-十年河西

sān shí nián hé dōng , sān shí nián hé xī
三十年河东,三十年河西
Every dog will have his day.

dōng 、 xī , zhǐ hé de nán běi àn 。
东、西,指河的南北岸。

bǐ yù rén shì de shèng shuāi xìng tì , biàn huà wú cháng 。
比喻人事的盛衰兴替,变化无常。

shì shì huì suí zhe shí jiān fā shēng hěn dà de biàn huà 。
世事会随着时间发生很大的变化。

   dāng chū tā shì zán men bān shàng xué xí zuì chà de ,
A:当初他是咱们班上学习最差的,
   nǐ kàn rén jia xiàn zài kāi le zì jǐ de gōng sī le , duō huǒ !
   你看人家现在开了自己的公司了,多火!
   
   shì ā , zhēn shì shí nián hé dōng , shí nián hé xī 。
B:是啊,真是十年河东,十年河西。


Exercise

A:老王家以前可是这一带数得上的大户人家,逢年过节过会救济那些穷苦人家。可如今都到了需要别人救济的地步。
B:谁说不是呢,真是_____________________。

a. 早知今日,何必当初?
b. 上梁不正,下梁歪
c. 十年河东,十年河西
d. 若要人不知,除非己莫为

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

関連記事