Top

ミャオ族の刺繍

2012-04-17 14:06 ChineseTime

miáo zú fú shì — xiǎng yù shì jiè de miáo zú cì xiù
苗   族 服 饰  — 享    誉 世  界  的 苗   族 刺 绣 

miáo zú cì xiù lì shǐ yōu jiǔ 、 xuǎn tí guǎng fàn 、 nèi róng fēng fù ,
苗   族 刺 绣  历 史  悠  久  、 选   题 广    泛  、 内  容   丰   富 ,
shàn yú yòng biàn xíng 、 kuā zhāng de zào xíng , dú tè de gōng yì shóu fǎ
善   于 用   变   形   、 夸  张    的 造  型   , 独 特 的 工   艺 手   法
( rú biàn xiù 、 zhòu xiù 、 pò xiù 、 suǒ biān xiù děng )
( 如 辫   绣  、 绉   绣  、 破 绣  、 锁  边   绣  等   )
shēng dòng dì kè huà le zhòng duō rén wù 、 dòng wù 、 zhí wù de yōu měi xíng xiàng ,
生    动   地 刻 画  了 众    多  人  物 、 动   物 、 植  物 的 优  美  形   象    ,
chōng fēn zhǎn shì le miáo zú rén mín duì měi de dú tè chuàng zào 。
充    分  展   示  了 苗   族 人  民  对  美  的 独 特 创     造  。
zhèng rú zhe míng yì shù dà shī liú hǎi sù chēng zàn shuō :
正    如 着  名   艺 术  大 师  刘  海  粟 称    赞  说   :
“ miáo nǚ cì xiù qiǎo duó tiān gōng , xiāng xiù sū xiù bǐ zhī nán yí miǎn sú ” 。
“ 苗   女 刺 绣  巧   夺  天   工   , 湘    绣  苏 绣  比 之  难  以 免   俗 ” 。

 

Next: Abacus Chinese

 
Our new members

OR

Scan now
Responsive image

関連記事