Top

Su Daji을 재생 하는 여배우

2012-06-18 12:50 ChineseTime

guān yú sū dá jǐ : gēn jù 《 shǐ jì 》 de jì zǎi ,
关   于 苏 妲 己 : 根  据 《 史  记 》 的 记 载  ,
dá jǐ shì yǒu sū shì zhū hóu zhī nǚ ,
妲 己 是  有  苏 氏  诸  侯  之  女 ,
nǎi yí gè měi ruò tiān xiān 、 néng gē shàn wǔ 、 guó sè tiān xiāng de měi rén ,
乃  一 个 美  若  天   仙   、 能   歌 善   舞 、 国  色 天   香    的 美  人  ,
zài shāng zhòu wáng zhēng fá sū bù luò shí bèi hào jiǔ tān sè de zhòu wáng lǔ rù gōng zhōng ,
在  商    纣   王   徵    伐 苏 部 落  时  被  好  酒  贪  色 的 纣   王   掳 入 宫   中    ,
zūn wéi guì fēi , jí jìn huāng yín zhī néng shì ,
尊  为  贵  妃  , 极 尽  荒    淫  之  能   事  ,
jiǔ chí ròu lín děng nǎi shì zhòu wáng wéi bó tā huān yán ér chuàng ,
酒  池  肉  林  等   乃  是  纣   王   为  博 她 欢   颜  而 创     ,
bìng wèi le táo hǎo tā fā míng páo luò zhī xíng 。
并   为  了 讨  好  她 发 明   炮  烙  之  刑   。
hòu bèi zhōu wǔ wáng suǒ shā 。
后  被  周   武 王   所  杀  。

Actresses Played Su Daji

zuì zǎo de “ sū dá jǐ ” xíng xiàng — —
最  早  的 “ 苏 妲 己 ” 形   象    — —
xíng xiàng chū chù : 《 dá jǐ 》 ( diàn yǐng )
形   象    出  处  : 《 妲 己 》 ( 电   影   )
zuò pǐn nián dài :1964  nián
作  品  年   代  :1964  年  
bàn yǎn zhě : lín dài
扮  演  者  : 林  黛 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

관련 기사