Top

我生病了Ⅱ - I'm sick Ⅱ

2016-05-18 12:49 ChineseTime

恶心 ě xīn nauseous
呕吐 ǒu tù vomit
头晕 tóu yūn dizzy
撞到 zhuàng dào bump
擦伤 cā shāng bruise
疹子 zhěn zi rash
踝关节扭伤 huái guān jié niǔ shāng sprained ankle
被虫咬 bèi chóng yǎo insect bite
割伤 gē shāng cut
蛀牙 zhù yá cavity

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

관련 기사