Top

罗志祥luó zhì xiáng -huī sè kōng jiān灰色空间

2011-05-17 17:33 ChineseTime

 

 

 

huī sè kōng jiān灰色空间

                 -----罗志祥luó zhì xiáng

 

yuán lái  bú shì  bái  jiù shì  hēi

原来         不是   白   就是    黑


zhǐ bú guò  shì  tiān zhēn de  yǐ wéi

只不过         是      天真的       以为


yào  zuì dé  qīng xǐng  yào  wú gū de  fàn zuì

要      醉得      清醒      要      无辜的    犯罪


xiàn shí de  shì jiè  zhí yǒu  huī

现实的         世界     只有    灰


jiān qiáng dé  tài jiǔ  hǎo  pí bèi

   坚强得          太久    好    疲惫


xiǎng  bào  ài de  rén  chén chén de  shuì

   想    抱     爱的   人       沉沉的           睡


juǎn lái de  fēng bào  xiōng měng  lǐ  yǒu zhǒng  měi

卷来的           风暴             凶猛里            有种        美


sǐ le xīn  tòng  jiù  méi gǎn jué

死了心     痛    就     没感觉


huī sè kōng jiān   wǒ shì shuí

   灰色空间             我是谁


jì bù dé  xìng fú  shì  shén me  zī wèi

记不得    幸福    是     什么      滋味


wú lù  kě tuì  nǐ shì shuí

无路   可退     你是谁


zěn me wèi wǒ  liú lèi

  怎么      为我    流泪


he ....


mèng jiàn  fā zhe guāng  de   cǎo yuán

  梦见            发着光          的      草原


yì shēn shāng  huí dào  hěn jiǔ  yǐ qián

   一身伤            回到       很久    以前

wǒ  xuǎn zé  bú hèn  dài zhe  píng jìng  zǒu yuǎn

我      选择     不恨       带着      平静         走远


xǐng lái  hòu  yí hàn  shì  cháng yè

醒来      后    遗憾     是     长夜


huī sè kōng jiān  wǒ shì shuí

灰色空间               我是谁


jì bù dé  xìng fú  shì  shén me  zī wèi

记不得    幸福   是      什么       滋味


wú lù kě tuì  nǐ shì shuí

 无路可退      你是谁


zěn me  wèi wǒ  liú lèi

怎么         为我    流泪


qǐng  bào zhe  wǒ  liú lèi

 请       抱着      我   流泪

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

관련 기사