Top

leren van koude dranken in pinyin

2011-08-18 10:49 ChineseTime

 IcedCoffee

bīng kā fēi   冰咖啡

 

 


Ice Pop

bīng gùnr   冰棍儿

 

 


Ice Cream

bīng jī líng  冰激凌

 xuě gāo  雪糕

   

 

 


Water Ice

shā bīng   沙冰

  

 

 


Granita

 gé lán nī tǎ   格兰妮塔

 


Parfait

 pà fēi 帕菲

 

 


Sundae

shèng dài 圣代

 

 


Trifle

yīng shì lěng bù dīng 英式冷布丁

 

 

 

Summer pudding

 xià lìng bù dīng   夏令布丁

learn more...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles