Top

Być w stanie robić, jak również jako jeden życzyłby sobie — Li Bu Cong Xin

2011-06-21 15:34 ChineseTime

dōng hàn shí , bān chāo shòu míng dì pài qiǎn ,

  东汉时,          班    超     受   明     帝派  遣,


shuài lǐng jǐ shí gè rén xiàn shǐ xī yù ,
lǚ jiàn qí gōng 。

  率    领 几 十  个  人   现  使西域,     屡建   奇功。


rán ér , bān chāo zài gǔ xī yù jīng guò le 27 gè nián tóu ,

然而,    班    超    在古   西域 经   过   了 27个   年  头,


nián shì yǐ gāo , shēn tǐ shuāi ruò , sī jiā xīn qiè ,

年    事已高,       身  体  衰  弱 ,     思家 心  切,


yú shì jiù xiě le fēng xìn , jiào tā de ér zi shāo zhì hàn cháo ,

  于是 就  写了   封  信,    叫   他 的儿子  捎    至 汉   朝,


qǐng qiú hé dì liú zhào bǎ tā diào huí 。

请    求  和 帝 刘   肇  把  他 调   回。

 

cǐ xìn wèi jiàn fǎn yìng 。

此信   未   见  反   应。


tā de mèi mei bān zhāo yòu shàng shū huáng dì ,

他的  妹  妹     班    昭   又    上    书   皇    帝,

 

shēn míng gē ge de yì si 。 

申     明    哥哥    的意思。


xìn zhōng yǒu zhè yàng de jǐ jù huà : “

 信   中     有   这   样   的 几句  话:“

 

bān chāo hé tā tóng qù xī yù de rén zhōng ,

班     超  和  他 同   去 西 域 的 人    中,


nián líng zuì dà , xiàn zài yǐ guò huā jiǎ zhī nián ,

年    龄  最   大,   现   在 已 过   花   甲   之 年,

 

tǐ ruò duō bìng , tóu fa yǐ bái ,

体弱    多   病,     头 发已白,

 

liáng shǒu bù suí , ěr duo bù líng , yǎn jing bú liàng ,

两      手   不遂,      耳朵  不  灵,      眼   睛 不  亮,


fú zhe shǒu zhàng cái néng zǒu lù … … 

扶着     手    杖      才  能     走 路……


rú guǒ  yǒu cuì bù jí fáng de bào luàn shì jiàn fā shēng ,

 如果     有  淬  不   及防   的 暴   乱    事  件    发生,


bān chāo de  qì lì , bù néng shùn cóng xīn lǐ de yì yuàn le ,

  班超     的  气力,  不   能     顺    从    心里 的  意愿  了,


zhè yàng , duì shàng huì sǔn hài guó jiā de cháng zhì zhī gōng ,

这    样,      对   上    会   损 害    国家   的    长    治   之 功,


duì xià huì huǐ huài zhōng chén hǎo bù róng yì qǔ dé de chéng guǒ ,

对 下    会  毁   坏     忠     臣    好   不  容  易  取  得 的   成   果,


shí zai lìng rén tòng xīn ya ! ”   hé dì liú zhào bèi shēn shēn de gǎn dòng le ,

实 在   令 人      痛  心  呀!”      和 帝刘   肇   被   深     深   地  感   动  了,


mǎ shàng chuán zhǐ diào bān chāo huí hàn 。

马   上      传      旨   调   班   超   回  汉。

 

bān chāo huí dào luò yáng bú dào yí gè yuè ,

班    超   回    到   洛   阳  不   到   一个 月,


jiù yīn xiōng xié bìng jiā zhòng ér zhī shì , zhōng nián 71 suì 。

就  因   胸      胁 病   加    重   而   支世,      终    年  71  岁。

 

Ban Chao was a famous general in the Eastern Han dynasty. As the governor of Xi Yu (Western Regions, Central Asia), he made great contributions on expelling the Xiong Nu (the major enemy of Eastern Han) from central Asia, and opening and securing the trade routes to the west.

 

Due to the fact that Xi Yu was far away from Eastern Han, Ban Chao often had to fight with very few soldiers and supplies against strong enemies, but he skillfully played on their divisions among his opponents. By the policy of the stick and the carrot, he successfully brought the various people of Central Asia under Chinese rule during the second half of the 1st century.

 

His outstanding services helped him win the trust of Eastern Han court. Both Emperor and ministers thought of him irreplaceable. As a result, Ban Chao got enviable power and post, but on the other hand, he was stuck to his position, the governor of the most remote area of Han Empire. From a petty officer to the highest official, he had been working in Central Asia for thirty one years with no chance to visit his hometown, even when his mother died.

 

As time passed by, Ban Chao became old and homesick. Though he had wrote many letters to the court, asking for retirement, all he got was nothing but meaningless comfort. Having no choice, he asked his sister Ban Zhao, a female historian and litterateur, to write to the Emperor directly.

 

Moved by this letter, the Emperor finally allowed Ban Chao to retire. When he got back to Chang An, the capital of Eastern Han, after a long journey, Ban Chao was seventy one. Only a month later, he died.

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles