Top

Chinese Grammar--还得……

2017-04-08 17:35 ChineseTime

Chinese Grammar-haidei

hái děi
还得……: have to do...

e.g.

shuì jiào ba 。 wǒ míng tiān hái děi máng ne 。
睡觉吧。我明天还得忙呢。
Go to sleep. I've got a long day tomorrow.


zài zhè ge guò chéng zhōng nǐ kě néng hái děi xīn xué jǐ zhāo 。
在这个过程中你可能还得新学几招。
You may have to learn a few new skills along the way.

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles