Top

Park Narodowy Mount Sanqingshan

2012-05-03 11:45 ChineseTime

qīng jué chén xiāo tiān xià wú shuāng fú dì , gāo líng yún hàn jiāng nán dì yì xiān fēng
清   绝  尘   嚣   天   下  无 双     福 地 , 高  凌   云  汉  江    南  第 一 仙   峰  

sān qīng shān yì nián zhōng dà yuē yǒu 200 duō gè wù tiān
三  清   山   一 年   中    大 约  有 200  多  个 雾 天[1]  

sān qīng shān fēng jǐng qū wèi yú jiāng xī shěng shàng ráo shì jìng nèi
三  清   山   风   景   区 位  于 江    西 省    上    饶  市  境   内 
quán shān shān tǐ yóu huā gǎng yán gòu chéng , shān shàng shí fēng qiān zī bǎi tài
全   山   山   体 由  花  岗   岩[2]  构  成    , 山   上    石  峰   千   姿 百  态[3]  ,
jǐng guān lèi sì huáng shān , yòu yīn wèi pí lín[5] huáng shān
景   观   类  似[4] 黄    山   , 又  因  为  毗 邻  黄    山   ,
suó yǐ yǒu huáng shān de jiě mèi shān zhī chēng
所  以 有  黄    山   的 姐  妹  山   之  称    。

Learn Chinese:

1.雾天 [wù tiān] :foggy weather
一个雾天 [yí gè wù tiān]: a foggy day
2.花岗岩 [huā gāng yán] :granite 
3.千姿百态 [qiān zī bǎi tài]: in thousands of postures;
4.类似 [lèi sì] :similar
以类似的方法[yǐ lèi shì de fāng fǎ]:on a simelar plan
5.毗邻 [pí lín] :相邻接[xiāng lín jiē]:border on;be contiguous to
miǎn diàn yǔ yìn dù pí lín 。
缅   甸   与 印  度 毗 邻  。 :Burma borders on India.

pán xuán zài xuán yá qiào bì jiān de gāo kōng zhàn dào
盘  旋[6]   在  悬   崖 峭   壁 间   的 高  空   栈   道 
wéi yóu kè guān jǐng tí gōng le jí wéi biàn lì de tiáo jiàn
为  游  客 观   景   提 供[7]   了 极 为  便   利 的 条   件  
bú bì fān shān yuè lǐng nín jiù ké yǐ xìn bù zài qún shān zhī jiān
不 必 翻  山   越  岭   您  就  可 以 信  步[8]在  群  山   之  间  

6.盘旋 [pán xuán] :circle around
pán xuán shì de dǎ quān zi zhèng cè
盘  旋   式  的 打 圈   子 政   策
the policy of circling around
7.提供 [tí gōng] :probide;supply
8.信步 [xìn bù] :漫步[màn bù]stroll;take a leisurely walk
信步街市[xìn bù jiē shì ]:stroll about the streets

sān qīng shān dōng fāng nǚ shén
三  清   山   东   方   女 神  

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles