Top

xǐ yáng yáng hé huī tài láng 喜羊羊和灰太郎

2011-05-17 11:10 ChineseTime

 

xǐ yáng yáng  hé  huī tài láng

                         喜羊羊和灰太郎

 

xǐ yáng yáng  měi yáng yáng  lǎn yáng yáng  fèi yáng yáng

    喜羊羊            美羊羊               懒羊羊             沸羊羊

màn yáng yáng  ruǎn mián mián  hóng tài láng  huī tài láng

       慢羊羊                 软绵绵              红太狼          灰太狼

bié  kàn wǒ  zhǐ shì  yì zhī  yáng

别    看我       只是    一只   羊

lǜ cǎo  yīn wèi  wǒ  biàn dé  gèng xiāng

绿草      因为    我      变得          更香

tiān kōng  yīn wèi  wǒ  biàn dé  gèng lán

天空            因为    我      变得       更蓝

bái yún  yīn wèi  wǒ  biàn dé  róu ruǎn

白云        因为    我      变得      柔软

bié kàn  wǒ  zhǐ shì  yì zhī  yáng

别看       我   只 是    一只   羊

yáng ér  de  cōng míng  nán yǐ xiǎng xiàng

羊儿       的        聪明             难以想象

tiān  zài gāo  xīn qíng  yí yàng  bēn fàng

天       再高      心情      一样       奔放

měi tiān  dōu  zhuī gǎn  tài yáng

每天         都       追赶      太阳

yǒu  shén me  nán tí  qù  qiān bàn  wǒ  dōu  bú huì  qù  xīn shāng

有      什么         难题 去    牵绊       我  都     不会     去   心伤

yǒu  shén me  wēi xiǎn  zài  wǒ  miàn qián  yě  bú huì  qù  huāng luàn

有         什么       危险      在   我        面前     也   不会    去       慌乱

jiù suàn  yǒu  láng qún  bǎ wǒ  zhuī bǔ

就算       有       狼群      把 我    追捕

yě  dàng zuò  yóu xì  yì chǎng

也       当作      游戏     一场

zài  shén me  shí jiān  dōu  ài  kāi xīn

在       什么      时间      都 爱    开心

xiào róng  dū huì  fēi xiáng

   笑容         都会    飞翔

jiù suàn  huì  shuāi dǎo  zhàn dé  qǐ lái

就算       会      摔倒           站得    起来

yóng yuǎn  bú huì  jǔ sàng

    永远        不会    沮丧

zài  suó yǒu  tiān qì

在      所有     天气

yōng yǒu  jiào rén  dà xiào de  lì liàng

    拥有        叫人       大笑的      力量

suī rán  wǒ  zhǐ shì  yáng

虽然      我    只是    羊

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles