Top

Learn Chinese Song--小手拍拍

2016-09-07 22:02 ChineseTime

Learn Chinese Song--xiǎo shǒu pāi pāi  
                                        小     手    拍   拍   

Learn Chinese Song--小手拍拍


xiǎo shǒu pāi pāi   xiǎo shǒu pāi pāi
小   手   拍  拍    小   手   拍  拍  

shóu zhǐ shēn chū lái   shóu zhǐ shēn chū lái
手   指  伸   出  来    手   指  伸   出  来  

yǎn jing zài nǎ lǐ   yǎn jing zài zhè lǐ
眼  睛   在  哪 里   眼  睛   在  这  里

yòng shóu zhǐ chū lái   yòng shóu zhǐ chū lái
用   手   指  出  来    用   手   指  出  来  

xiǎo shǒu pāi pāi   xiǎo shǒu pāi pāi
小   手   拍  拍    小   手   拍  拍  

shóu zhǐ shēn chū lái   shóu zhǐ shēn chū lái
手   指  伸   出  来    手   指  伸   出  来  

bí zi zài nǎ lǐ   bí zi zài zhè lǐ
鼻 子 在  哪 里   鼻 子 在  这  里

yòng shóu zhǐ chū lái   yòng shóu zhǐ chū lái
用   手   指  出  来    用   手   指  出  来  

xiǎo shǒu pāi pāi   xiǎo shǒu pāi pāi
小   手   拍  拍    小   手   拍  拍  

shóu zhǐ shēn chū lái   shóu zhǐ shēn chū lái
手   指  伸   出  来    手   指  伸   出  来  

zuǐ ba zài nǎ lǐ   zuǐ ba zài zhè lǐ
嘴  巴 在  哪 里   嘴  巴 在  这  里

yòng shóu zhǐ chū lái   yòng shóu zhǐ chū lái
用   手   指  出  来    用   手   指  出  来  

xiǎo shǒu pāi pāi   xiǎo shǒu pāi pāi
小   手   拍  拍    小   手   拍  拍  

shóu zhǐ shēn chū lái   shóu zhǐ shēn chū lái
手   指  伸   出  来    手   指  伸   出  来  

ěr duo zài nǎ lǐ   ěr duo zài zhè lǐ
耳 朵  在  哪 里   耳 朵  在  这  里

yòng shóu zhǐ chū lái   yòng shóu zhǐ chū lái
用   手   指  出  来    用   手   指  出  来  

xiǎo shǒu pāi pāi   xiǎo shǒu pāi pāi
小   手   拍  拍    小   手   拍  拍  

shóu zhǐ shēn chū lái   shóu zhǐ shēn chū lái
手   指  伸   出  来    手   指  伸   出  来  

méi mao zài nǎ lǐ   méi mao zài zhè lǐ
眉  毛  在  哪 里   眉  毛  在  这  里

yòng shóu zhǐ chū lái   yòng shóu zhǐ chū lái
用   手   指  出  来    用   手   指  出  来 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Artigos Relacionados