Top

Aprender chinês desavença

2011-06-21 13:18 ChineseTime

11. How dare you!

     nǐ gǎn ! 

     你敢!

 

12.Cut it out.

    shěng shěng ba 。
         省省吧。

 

13. You have a lot of nerve.

       liǎn pí zhēn hòu 。

       脸皮真厚。

 

14. I’m fed up.

     wǒ yàn juàn le 。

     我厌倦了。

 

15. I can’t take it anymore.

     wǒ shòu bù liǎo le ! 

     我受不了了!

 

16. I’ve had enough of your garbage.

      wǒ tīng nì le nǐ de fèi huà 。

      我听腻了你的废话。

 

17. What were you thinking?

      nǐ nǎo zi jìn shuǐ ā ? 

      你脑子进水啊?

 

18. How can you say that?

     nǐ zěn me ké yǐ zhè yàng shuō ?

     你怎么可以这样说?

 

19. Who says?

      shuí shuō de ? 

      谁说的?

 

20. That’s what you think!

      nà cái shì nǐ nǎo zi lǐ xiǎng de !
           那才是你脑子里想的!

 

 

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Artigos Relacionados