Canção das crianças chinesas

  • The Hottest-míng tiān huì gèng hǎo明天会更好
    míng tiān huì gèng hǎo明天会更好qīng qīng qiāo xǐng chén shuì de xīn líng轻轻敲醒沉睡的心灵màn màn zhāng kāi nǐ de yǎn jing 慢慢张开你的眼睛kàn kan máng lù de shì jiè看看忙碌的世界shì fǒu yī rán gū dú de zhuǎn gè bù tíng是否依然孤独的转个不停chūn fēng bù jiě fē...
Our new members

OR
Scan now
Responsive image