Top

O que é uma gíria famosa na China?

2011-09-29 11:58 ChineseTime

 

1. wedding rusher

      jí hūn zú

    急婚   族

 

2.cracker mob

   bēng pào zú

     崩      炮   族

 

3.wages online exposure

   shài gōng zī

    晒    工   资

 

4.special old-age care by hour

    zhōng diǎn yáng lǎo

     钟      点     养    老

 

5.mass bargainer

     pīn kè

     拼  客

 

 

 

6.the most willful anti-mover

   zuì niú dīng zi  hù

     最  牛    钉   子 户

   

7.hooligan software

    liú máng ruǎn jiàn

    流     氓      软     件

 

8.agreement-canceling fever

    jiě yuē mén

     解   约    门

 

9.official-rank-oriented publishing standard

    bán běn wèi

      版    本    位

 

10.medical morality record

    yī dé dàng àn

     医德    档     案

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Artigos Relacionados