Top

2012 Yearly Chinese Horoscope for Dragon

2012-06-27 11:15 ChineseTime

[Pinyin Ban]

shǔ lóng de rén jīn nián bù jǐn shì fàn tài suì nà me jiǎn dān , jīn nián shì rén chén lóng nián , chén chén wéi zì xíng , zì dài xíng shāng zhī shì , suó yǐ shǔ lóng de rén zài jīn nián bù jǐn shì fàn tài suì , bìng qiě fàn tài suì de chéng dù jiā zhòng 。 shǔ lóng de rén jīn nián cái yùn shí hǎo shí huài , cái xiàng bù wěn 。 zài shì yè shàng yào chú lǐ hǎo zì jǐ yǔ tóng shì hé shàng jí zhī jiān de guān xi , bú yào yǔ tā rén qǐ chōng tū , fán shì dī shì xíng shì , bú huì chū shén me dà luàn zi 。 zhèng suǒ wèi de tuì yí bù hǎi kuò tiān kōng 。 qián cái fāng miàn jīn nián bú shì yí wài jiè huò shì tóu zī 。 shǔ lóng de jīn nián jiàn kāng zhuàng tài píng wěn , bú huì yǒu shén me dà de jí bìng , dàn shì róng yì chū xiàn xiāo huà bù liáng 。

cái yùn

jīn nián de shǔ lóng de rén shì yǒu cái yùn kě zǒu de , dàn cái yùn shǔ yú shì qǐ fú bú dìng , shí hǎo shí huài , bìng qiě yǒu cái lái cái wǎng zhī xiàng , cái xiàng bù wěn , bìng qiě dé cái 、 qiú cái bǐ jiào xīn kǔ , yīn cǐ jīn nián yí dìng yào zhù yì guī huà hé guán lǐ hǎo zì jǐ de qián cái 。 bìng qiě jīn nián bú shì yí wài jiè huò shì jìn xíng tóu jī xìng xiàng mù dì tóu  zī , róng yì qián cái yǒu shī 。

shì yè yùn

shì yè shàng , yīn wèi běn mìng nián yòu jiā shàng xíng tài suì de bú lì yíng xiǎng , suó yǐ jīn nián shì yè shàng bō dòng zhī xiàng bǐ jiào duō , bǐ jiào dà , yóu qí zhù yì chú lǐ yǔ shàng jí hé kè hù zhī jiān de yóu hǎo guān xi 。 bú yào yǔ tā rén qù zhēng zhí hé chōng tū , róng yì zhāo rě shì fēi zhī zāi , rěn nài 、 tuì ràng wéi lǐ 。 dàn jīn nián réng jiù yǒu tí shēng hé shēng zhí yǐ jí jiā xīn de jí xiàng chū xiàn , gōng zuò shàng zhǐ yào dī diào xíng shì , bú huì chū dà de luàn zi 。

gǎn qíng yùn

jīn nián gǎn qíng yīn yuán shàng yù dào xián chí zhè ge piān táo huā xīng rù mìng , suó yǐ yǔ yì xìng de jiāo wǎng huì zēng duō , róng yì fā shēng yǔ yì xìng zhī jiān de jiū chán hé wù huì , yǐ hūn de shǔ lóng de rén yào zhù yì wài yù de dì sān zhě chā zú zhī xiàng , wéi hù hǎo zì jǐ de hūn yīn 。 ér liàn ài zhōng dì shǔ lóng de rén jīn nián zé yīng gāi fáng fàn sān jiǎo guān xi de bú zhèng cháng gǎn qíng zhuàng tài , zhù yì huà jiě hé jiě jué 。

jiàn kāng yùn

jīn nián jiàn kāng shàng de zhuàng tài yì bān , bìng méi yǒu dà de bìng tòng hé shāng zāi chū xiàn 。 wéi dú zài pí wèi hé cháng dào xiāo huà xì tǒng yào liú yì  , yǐn shí yào jiàn kāng 、 qīng dān , jì yóu nì hòu zhòng de shì wù , róng yì yǒu xiāo huà bù liáng de cháng wèi bú shì 。

[中文版]

属龙的人今年不仅是犯太岁那么简单,今年是壬辰龙年,辰辰为自刑,自带刑伤之势,所以属龙的人在今年不仅是犯太岁,并且犯太岁的程度加重。属龙的人今年财运时好时坏,财象不稳。在事业上要处理好自己与同事和上级之间的关系,不要与他人起冲突,凡事低事行事,不会出什么大乱子。正所谓的退一步海阔天空。钱财方面今年不适宜外借或是投资。属龙的今年健康状态平稳,不会有什么大的疾病,但是容易出现消化不良。

财运

今年的属龙的人是有财运可走的,但财运属于是起伏不定,时好时坏,并且有财来财往之象,财象不稳,并且得财、求财比较辛苦,因此今年一定要注意规划和管理好自己的钱财。并且今年不适宜外借或是进行投机性项目的投 资,容易钱财有失。

事业运

事业上,因为本命年又加上刑太岁的不利影响,所以今年事业上波动之象比较多,比较大,尤其注意处理与上级和客户之间的友好关系。不要与他人去争执和冲突,容易招惹是非之灾,忍耐、退让为礼。但今年仍旧有提升和升职以及加薪的吉象出现,工作上只要低调行事,不会出大的乱子。

感情运

今年感情姻缘上遇到咸池这个偏桃花星入命,所以与异性的交往会增多,容易发生与异性之间的纠缠和误会,已婚的属龙的人要注意外遇的第三者插足之象,维护好自己的婚姻。而恋爱中的属龙的人今年则应该防范三角关系的不正常感情状态,注意化解和解决。

健康运

今年健康上的状态一般,并没有大的病痛和伤灾出现。唯独在脾胃和肠道消化系统要留意 ,饮食要健康、清单,忌油腻厚重的事物,容易有消化不良的肠胃不适。

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Статьи по Теме