Top

Увеличение средней пенсии по возрасту для городских рабочих

2012-05-03 09:35 ChineseTime

chéng zhèn zhí gōng píng jūn yáng lǎo jīn zēng jiā 50%  yǐ shàng
城    镇   职  工   平   均  养   老  金  增   加     50%   以 上

běn shì dì sān cì lǎo líng gōng zuò huì yì zuó tiān zhào kāi
本  市  第 三  次 老  龄   工   作  会  议 昨  天   召   开[1] 


“ shí èr wǔ ” qī jiān ,
“ 十  二 五 ” 期 间   ,
shàng hǎi shì hù jí lǎo nián rén kǒu nián jūn zēng zhǎng yù jì jiāng dá  wàn rén
上    海  市  户 籍 老  年   人  口  年   均  增   长    预 计[2] 将  达  万  人  ,
shàng hǎi jiāng zhú bù xíng chéng yǐ chéng zhèn zhí gōng yáng lǎo báo xiǎn
上    海  将    逐  步 形   成    以 城    镇   职  工   养   老  保  险   、
xīn xíng nóng cūn shè huì yáng lǎo báo xiǎn 、
新  型   农   村  社  会  养   老  保  险   、
chéng zhèn jū mín yáng lǎo báo xiǎn wéi hé xīn de jī běn yáng lǎo bǎo zhàng zhì dù tǐ xì
城    镇   居 民  养   老  保  险   为  核 心[3]  的 基 本  养  老  保  障  制  度[4] 体 系 ,
chéng zhèn zhí gōng píng jūn yáng lǎo jīn zēng jiā  yǐ shàng
城    镇   职  工   平   均  养   老  金  增   加   以 上    ;
suó yǒu jiē zhèn shè yǒu yì suǒ shè qū wèi shēng zhōng xīn
所  有  街  镇   设  有  一 所  社  区 卫  生    中    心  ,
gè lèi èr 、 sān jí yī yuàn pǔ biàn jiàn lì lǎo nián bìng kē ,
各 类  二 、 三  级 医 院   普 遍[5]   建   立 老  年   病   科 ,
jiā tíng bìng chuáng bǎo chí zài  wàn zhāng zuǒ yòu ; dào “ shí èr wǔ ” qī mò
家  庭   病   床[6]  保  持  在   万  张    左  右  ; 到  “ 十  二 五 ” 期 末 ,
quán shì yáng lǎo chuáng wèi jiāng dá dào  wàn zhāng
全   市  养   老  床   位[7]  将[8]  达 到   万  张    、
lǎo nián yī liáo hù lǐ chuáng wèi dá dào  wàn zhāng
老  年   医 疗   护 理 床     位  达 到   万  张    。

Learn Chinese:

1.召开 [zhào kāi]: convene;convoke
zhào kāi yí cì guó jì huì yì
召   开  一 次 国  际 会  议 :convene an international conference
2.预计 [yù jì]: estimate;
zhè cì huì yì yù jì yào kāi  tiān 。
这  次 会  议 预 计 要  开   天   。
It is estimated that the meeting will last four days.
3.核心 [hé xīn] : core ;kernel
核 心  力 量 [hé xīn lì liàng]: force at the core
以 技 术  为  核 心  [yǐ jì shù wéi hé xīn ]:taking technology as core
4.养老保障制度 [yáng lǎo bǎo zhàng zhì dù ]:The retirement pension system
5.普遍 [pǔ biàn] : universal;general  
普遍的要求 [pǔ biàn de yāo qiú ]: universal demand
6.病床 [bìng chuáng] : sickbed;hospital bed
7.床位 [chuáng wèi]:  berth;bunk;bed
轮船上的床位 [lún chuán shàng de chuáng wèi]:berths on steamships
tā tí gōng wǒ yí gè chuáng wèi 。
他 提 供   我 一 个 床     位  。
He offered me a bed.
8.将 [jiāng] :will;be going to;

____________________________________________________________
yǐ shàng yóu dōng guǎng jì zhě wāng níng bào dào
以 上    由  东   广    记 者  汪   宁   报  道  。

来源:广东新闻台

Our new members

OR

Scan now
Responsive image
Исследовать

Статьи по Теме