- chinesetimeschool.com
เลือกภาษา :

การเรียนภาษาจีน

 • Learn Chinese Word Formation-共
  “Gong” (“共”) is an associative character that looks like two hands holding a square article in the oracle bone script. The shape changes slightly in the small seal script and is simplified to its current form in the regular script.
 • Learn Chinese Idiom--高枕无忧
  Learn Chinese Idiom--高枕无忧
 • Learn Chinese--拼客
  pīn kè : jí zhōnɡ zài yì qǐ ɡònɡ tónɡ wán chénɡ yí jiàn shì huò huó dònɡ , 拼 客 : 集 中 在 一 起 共 同 完 成 一 件 事 或 活 动 , shí xínɡ zhì xiāo fèi de yì qún rén 实 行 制 消 费 的 一 群 人
 • Chinese Internet Phrases-神最右
  “ zuì yòu ” shì zhǐ wēi bó shànɡ huò zhě qí tā “最右”是指微博上或者其他 wǎnɡ luò méi tǐ zhōnɡ dì yí ɡè zhuǎn fā pínɡ lùn de rén 网络媒体中第一个转发评论的人
 • Shangwu Hanyu 900 Ju 11-20
  wǒ yào yí ɡè kào chuānɡ de zuò wèi 。 我要一个靠窗的座位。 I'd like to have a seat by the window.
 • Learn Chinese-总
  总 (zǒng) can often be simply translated as "always"
 • Learn Chinese Word Formation-因
  “ yīn ” chánɡ biǎo shì yuán yóu 、 yuán yīn 。 “因”常表示原由、原因。 zhǐ shì wù fā shēnɡ qián yǐ jù bèi de tiáo jiàn 。 指事物发生前已具备的条件。
 • Learn Chinese Idiom--殃及池鱼
  yì si shì shuō ɡēn zì jǐ yǒu ɡuān xi de ɡuān lián tǐ , 意思是说跟自己有关系的关连体, rú ɡuǒ yǒu sǔn shī de huà , jiù huì lián xì dào zì jǐ。 如果有损失的话,就会联系到自己。

learn chinese - schedule a free trial lesson

ลงทะเบียนด่วน -- สมัครสมาชิกฟรี

เริ่มเรียนภาษาจีนและการทำให้เพื่อนร่วมชั้นจากทั่วโลกในขณะนี้!
อีเมล์ : Password:
First Name: Last Name:
โทรศัพท์: ประเทศ / พื้นที่ :
Skype: Purpose of study
เสนอ

ประเภท