พินอินและการออกเสียง

Chinese Pinyin is the romanization of the Chinese "written sound". Romanization approximates mandarin pronunciation with Western spellings and includes a tone mark to signify the pitch of a word. Being able to read/write in pinyin builds solid foundation for further Chinese studying.

ChineseTime Pinyin & Pronunciation Correction Course introduces Chinese Pinyin system including finals, initials, tones and pronunciation skills with lots of practice. It is designed not only for beginners but also for students of any levels who have difficulty in pronunciation.>> See demo course

หลักสูตรภาษาจีนที่เป็นประโยชน์
We provide live tutor- ing via Skype Lesson for all 7 courses and we provide Online Course for 4 courses. BUY
หลักสูตรภาษาจีน
พินอินและการออกเสียง
หลักสูตรภาษาจีนการท่องเที่ยว
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีนกลาง
การเตรียมตัวสอบHSK
Our new members

OR