หลักสูตรภาษาจีนกลาง

Chinese Writing Course is an advanced course designed for students can read and write Chinese.

The course contains 20 units introducing the writing format, the wordings, the way of expression in different genre, such as how to write Chinese report, written request for leave and letters of initiation, writing business correspondence, proposal, presentation, speech, announcement, memorandum, notice, report, tender, application, cv, feasibility report, recommendation letter, etc.

หลักสูตรภาษาจีนที่เป็นประโยชน์
We provide live tutor- ing via Skype Lesson for all 7 courses and we provide Online Course for 4 courses. BUY
หลักสูตรภาษาจีน
พินอินและการออกเสียง
หลักสูตรภาษาจีนการท่องเที่ยว
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีนกลาง
การเตรียมตัวสอบHSK
Our new members

OR