หลักสูตรภาษาจีนการท่องเที่ยว

Travel Chinese Course is a quick hack course intended to help students feel comfortable when travel in China. The lessons focus on Chinese speaking and listening that will be very useful when you converse in various complex situations on your trip.

You will learn
* Get familiar with the Chinese names of place of interests in China.
* Learn how to deal with the numbers, including express date and time.
* Have a good command of practical use of Chinese language while traveling in China.
* Able to conduct basic conversations under different circumstances in Chinese, such as asking directions, shopping, and ordering the food.
* Able to communicate with native Chinese speakers should an emergency occurs on your trip in China.

>> See demo course

หลักสูตรภาษาจีนที่เป็นประโยชน์
We provide live tutor- ing via Skype Lesson for all 7 courses and we provide Online Course for 4 courses. BUY
หลักสูตรภาษาจีน
พินอินและการออกเสียง
หลักสูตรภาษาจีนการท่องเที่ยว
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีนกลาง
การเตรียมตัวสอบHSK
Our new members

OR