เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

同配生殖

PinYin:tong2pei4sheng1zhi2 BuShou:
  • isogamy
  • 《五彩缤纷的海洋生物》第三章 海国子民-海洋植物
    绿藻的繁殖方式有同类细胞相结合(同配生殖)和较小可动的细胞使较大不可动的细胞受精(异配生殖)两种。就是单倍体藻类细胞可以和另一个单倍体细胞结合成双倍体受精...
  • 绿藻门
    整理叶绿素b、叶黄素及胡萝卜素;贮存物质主要为淀粉和油类;繁殖方式有营养繁殖、无性生殖、有性生殖,其中有性生殖又分为同配生殖、异配生殖、卵配生殖和接合生殖...
  • 生命的目的就是生命本身
    自然界并不总是两种性别,进化出更多种性别也不是什么难事,之所以大部分同配生殖的生物都是两性,那仅仅因为两种性别足以产生最大的潜在遗传重组。但还是有很多生物无...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR