เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

并行程序

PinYin:bing4xing2cheng2xu4 BuShou:
  • parallel program
  • GPU Saturday技术沙龙:OpenCL程序员眼中的下一代APU架构

    图像滤波和插值做为典型案例,向与会者们介绍数字图像处理的入门级并行算法,引导编程爱好者们在GPU或者APU上实现图像处理算法的并行程序,包括实现并行算法的主要步骤和...
  • 张前锋:CPU与GPU并行编程对比分析
    从软件编码,硬件实现,操作系统支持的角度介绍 OpenCL+GPU 并行编程和 CPU多线程并行编程的不同点, 以加深听众对 OpenCL+GPU 并行编程的理解。
  • 单片机C语言程序设计:串行数据转换为并行数据 (1)
    /* 名称:串行数据转换为并行数据说明:串行数据由 RXD 发送给串并转换芯片 74164,TXD 则用于输出移位时钟脉 ...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR