เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรจีน

ค้นหาตัวละคร
พิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน, พินอินหรือดัชนีรุนแรง E.g :'好'หรือ女'hao3'หรือ'+3'

款项

PinYin:kuan3xiang4 BuShou:
 • funds
 • a sum of money
 • 中国一重(601106)个股公告正文-行情中心-股票频道-金融界
  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取本期...
 • 中航三鑫:关于募集资金2013年上半年存放与实际使用情况的专项报告
  月28 日,该部分款项 677.24 万元已经存入募集资金专户,尚未使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (1)民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买 ...
 • 渝三峡A:2013年上半年度财务报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR