Top

Deng lijun_甜蜜蜜tián mì mì

2011-04-25 16:47 ChineseTime

tián mì mì

甜蜜蜜

 

 

 

 

 

 

 

tián mì mì  nǐ  xiào dé  tián mì mì

甜蜜蜜       笑得        甜蜜蜜

 

hǎo xiàng  huā ér  kāi zài  chūn fēng  lǐ  

好像            花儿       开在        春风    

 

kāi zài  chūn fēng  lǐ 

开在     春风        

 

Zài  nǎ lǐ  zài  nǎ lǐ  jiàn guò   

   哪里     哪里     见过  

 

nǐ de  xiào róng  zhè yàng  shú xī  

你的    笑容            这样         熟悉

 

Wǒ  yì shí  xiǎng    

   一时              

 

ā ~~ zài  mèng lǐ  

~~      

 

Mèng lǐ  mèng lǐ  jiàn guò   

梦里      梦里       见过    

 

tián mì  xiào dé  duō  tián mì 

甜蜜        笑得            甜蜜

 

shì nǐ ~ shì nǐ ~ mèng jiàn  de  jiù  shì nǐ 

是你~   是你~          梦见            是你

 

zài  nǎ lǐ  zài  nǎ lǐ  jiàn guò   

   哪里    哪里     见过  

 

nǐ de  xiào róng  zhè yàng  shú xī 

你的      笑容           这样        熟悉

 

 Wǒ  yì shí  xiǎng  bù qǐ 

     一时           不起

 

ā ~~  zài  mèng lǐ  

~~      梦里

 

zài  nǎ lǐ  zài  nǎ lǐ  jiàn guò   

   哪里    哪里    见过   

 

nǐ de  xiào róng  zhè yàng  shú xī  

你的     笑容            这样       熟悉

 

wǒ  yì shí  xiǎng    

   一时            

 

ā ~~ zài  mèng lǐ 

~~      梦里

 

mèng lǐ  mèng lǐ  jiàn guò  

梦里    梦里         见过    

 

tián mì  xiào dé  duō  tián mì  

甜蜜         笑得           甜蜜

 

shì nǐ ~ shì nǐ ~ mèng jiàn  de  jiù shì   

是你~  是你~          梦见           就是  

 

Zài  nǎ lǐ  zài  nǎ lǐ  jiàn guò   

   哪里    哪里   见过      

 

nǐ de  xiào róng  zhè yàng  shú xī  

你的    笑容            这样         熟悉

 

Wǒ  yì shí  xiǎng  bù qǐ 

我  一时    想不起

 

ā ~~  zài  mèng lǐ

~~      梦里

 

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles