Top

Nanjing yerel ürünler

2012-04-18 12:08 ChineseTime

nán jīng tǔ tè chǎn yǒu nǎ xiē ?
南  京   土 特 产   有  哪 些  ?

nán jīng bǎn yā chí míng zhōng wài 。
南  京   板  鸭 驰  名   中    外  。
bǎn yā shì yòng yán lǔ yān zhì fēng gān ér chéng , fēn là bǎn yā hé chūn bǎn yā liǎng zhǒng 。
板  鸭 是  用   盐  卤 腌  制  风   干  而 成    , 分  腊 板  鸭 和 春   板  鸭 两    种    。
yīn qí ròu zhì xì nèn jǐn mì , xiàng yí kuài bǎn shì de , gù míng bǎn yā 。
因  其 肉  质  细 嫩  紧  密 , 像    一 块   板  似  的 , 故 名   板  鸭 。

土特产 [tǔ tè chǎn] : local speciality;local specialty;
盐卤 [yán lǔ]: bittern
腌制 [yān zhì] (v.): salt;pickle
驰名 [chí míng] : well-known;known far and wide

yán shuǐ yā shì nán jīng de zhù  míng tè chǎn ,
盐  水   鸭 是  南  京   的 著  名   特 产   ,
zhì jīn yǐ yǒu yì qiān duō nián de lì shǐ 。
至  今  已 有  一 千   多  年   的 历 史  。
nán jīng yán shuǐ yā yì nián sì jì jiē kě zhì zuò ,
南  京   盐  水   鸭 一 年   四 季 皆  可 制  作  ,
yān zhì fù lǔ qī duǎn , xiàn zuò xiàn mài , xiàn mǎi xiàn chī 。
腌  制  复 卤 期 短   , 现   做  现   卖  , 现   买  现   吃  。

至今 [zhì jīn] : up to now,so far
制作 [zhì zuò] : make;manufacture
卖 [mài] : sell

yún jǐn shì nán jīng chuán tǒng de tí huā sī zhī gōng yì pǐn ,
云  锦  是  南  京   传    统   的 提 花  丝 织  工   艺 品  ,
yīn qí zhī wén měi rú cǎi yún ér míng 。
因  其 织  纹  美  如 彩  云  而 名   。

nán jīng de fáng gǔ yá diāo hěn yǒu míng ,
南  京   的 仿   古 牙 雕   很  有  名   ,
chán pǐn zào xíng yǒu rén wù 、 zǒu shòu jí gè zhǒng qì mǐn ,
产   品  造  型   有  人  物 、 走  兽   及 各 种    器 皿  ,
nán jīng shēng chǎn de yá diāo jīng pǐn 《 wén chéng gōng zhǔ rù cáng 》
南  京   生    产   的 牙 雕   精   品  《 文  成    公   主  入 藏   》
céng bèi tuī wéi quán guó xīn chuàng zuò de jiǔ dà chuán tǒng gōng yì yōu xiù zuò pǐn zhī yī 。
曾   被  推  为  全   国  新  创     作  的 九  大 传    统   工   艺 优  秀  作  品  之  一 。

 

yǔ huā shí shì nán jīng tè yǒu de lǚ yóu jì niàn pǐn ,
雨 花  石  是  南  京   特 有  的 旅 游  纪 念   品  ,
shèng chǎn yú yǔ huā tái 、 liù hé 、 jiāng pǔ děng dì 。
盛    产   于 雨 花  台  、 六  合 、 江    浦 等   地 。
yǔ huā shí zhì dì jiān yìng , shì shí yīng 、
雨 花  石  质  地 坚   硬   , 是  石  英   、
yù suǐ hé dàn bái shí xíng chéng de zhēn guì bǎo shí ,
玉 髓  和 蛋  白  石  形   成    的 珍   贵  宝  石  ,
sú chēng “ yǔ huā má nǎo ” 。 cóng xīn shǎng jiǎo dù lái shuō ,
俗 称    “ 雨 花  玛 瑙  ” 。 从   欣  赏    角   度 来  说   ,
qí jīng pǐn ké yǐ cóng sè 、 wén 、 zhì 、 xíng sì gè fāng miàn kàn ,
其 精   品  可 以 从   色 、 纹  、 质  、 形   四 个 方   面   看  ,
sì zhě jiē bèi zhě wéi shàng pǐn 。 zǐ xì xīn shǎng yǔ huā shí ,
四 者  皆  备  者  为  上    品  。 仔 细 欣  赏    雨 花  石  ,
qí zhōng cáng yǒu shān chuān yún cai 、 rén wù shén xiān 、 huā niǎo chóng yú
其 中    藏   有  山   川    云  彩  、 人  物 神   仙   、 花  鸟   虫    鱼 ,
sè cǎi yàn lì , biàn huà wàn qiān 。
色 彩  艳  丽 , 变   化  万  千   。

雨花石 [yǔ huā shí ]: rain flower pebbles

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles