Top

Taş Aslan

2012-05-09 13:29 ChineseTime

zhōng guó rén lì lái bǎ shí shī zi shì wéi jí xiáng zhī wù
中    国  人  历 来[1]  把 石  狮  子 视  为  吉 祥[2]    之  物

běi jīng gù gōng tài hé mén qián qí zhōng yì zūn shí shī zi
北  京   故 宫   太  和 门  前   其 中    一 尊  石  狮  子

shí shī zi jiù shì yòng shí tou diāo kè chū lái de shī zi
石  狮  子 就  是  用   石  头  雕   刻 出  来  的 狮  子
shì zài zhōng guó chuán tǒng jiàn zhù zhōng jīng cháng shǐ yòng de yì zhǒng zhuāng shì wù
是  在  中    国  传    统   建   筑  中    经   常    使  用   的 一 种    装     饰  物 [3]
zài zhōng guó de gōng diàn , sì miào , fó tǎ , qiáo liáng , fú dǐ
在  中    国  的 宫   殿   , 寺 庙   , 佛 塔 , 桥   梁    , 府 邸 [4]
yuán lín , líng mù , yǐ jí yìn niǔ shàng dū huì kàn dào tā
园   林  , 陵   墓 , 以 及 印  钮  上    都 会  看  到  它
dàn shì gèng duō de shí hou
但  是  更   多  的 时  候 
“ shí shī ” shì zhuān mén zhǐ fàng zài dà mén zuǒ yòu liǎng cè de yí duì shī zi
“ 石  狮  ” 是  专    门  指  放   在  大 门  左  右  两    侧 的 一 对  狮  子

Learn Chinese:

1.历来 [lì lái]:always; constantly; all long;
chuàng xīn lì lái shì shì jiè jiāo yì huì hé bó lǎn huì de yí xiàng biāo zhì 。
创     新  历 来  是  世  界  交   易 会  和 博 览  会  的 一 项    标   志  。
Innovation has always been a hallmark of world's fairs and expositions.
2.吉祥 [jí xiáng] :lucky; auspicious; propitious
zhǐ de shì xìng yùn
指  的 是  幸   运 
吉祥如意 [jí xiáng rú yì]:Good luck and happiness to you!
3.装饰物 [zhuāng shì wù ]n.: decoration
4.府邸 [fǔ dǐ]:house;mansion

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Related Articles