Learn Chinese Forum
 
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Reading...  冰冻三尺非一日之寒
Previous Previous
 
Next Next
New Post 09.08.2013 19:34
  ChineseTime
831 posts
1st
冰冻三尺非一日之寒 

bīng dòng sān chǐ , fēi yí rì zhī hán
冰     冻    三   尺  ,  非  一  日   之   寒 

Paraphrase:
bīng dòng le sān chǐ ,
冰冻了三尺,
 bìng bú shì yì tiān de hán lěng suǒ néng dá dào de xiào guǒ 。
并不是一天的寒冷所能达到的效果。

zhè tiáo yàn yǔ gào su wǒ men :
这条谚语告诉我们:
yì zhǒng qíng kuàng de xíng chéng ,
一种情况的形成,
shì jīng guò cháng shí jiān de jī lěi hé yùn niàng de ,
是经过长时间的积累和酝酿的,
bìng bú shì yì zhāo yì xī ér néng chéng jiù de 。
并不是一朝一夕而能成就的。

This proverb tells us that it takes a long time to create something complicated or impressive.

synonym:
①  zhǐ yāo gōng fu shēn , tiě chǔ mó chéng zhēn 。
    只要功夫深,                铁杵磨成针。

②  dī shuǐ shí chuān fēi yí rì zhī gōng 。
    滴水石穿非一日之功。

example:
huì zào chéng jīn tiān de jié guǒ ,
会造成今天的结果,
zhǐ néng shuō shì “ bīng dòng sān chǐ , fēi yí rì zhī hán ” ,
只能说是“冰冻三尺,非一日之寒”,
píng shí yào shì zhù yì le , jiù bú huì fā shēng xiàn zài zhè zhǒng shì 。
平时要是注意了,就不会发生现在这种事。


Free Trail Chinese Lesson

Learn Chinese online 1-on-1 with native chinese teacher.
Learn Chinese Face-to-face in shanghai china.
Add Skype ID: chinesetimeschool
MSN: chinesetime@live.com
Email: service@chinesetimeschool.com

 
Previous Previous
 
Next Next
  Learn Chinese Forum,中国語の勉強フォーラム,对外汉语论坛,Apprendre le chinois,Chinesisch Lernen,Aprender Chino,중국어도 배우고,Imparare Cinese,Aprenda Chinês  Learn Chinese学中...  Chinese Reading...  冰冻三尺非一日之寒
Scan now
Responsive image