Top

Chinese Poems-少年游shào nián yóu

2011-05-09 17:32 ChineseTime

shào nián yóu liǔ yǒng

少年游【柳永】

cháng ān gǔ dào mǎ chí chí gāo liǔ luàn chán sī

长安古道马迟迟,高柳乱蝉嘶。
xī yáng dǎo wài qiū fēng yuán shàng

夕阳岛外,秋风原上,
mù duàn sì tiān chuí guī yún yí qù wú zōng jì

目断四天垂。归云一去无踪迹,
hé chù shì qián qī xiá xi á xìng shēng shū

何处是前期兴生疏

jiǔ tú xiāo suǒ bú sì qù nián shí

酒徒萧索,不似去年时。

More...

Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Bài viết liên quan