Top

Trung Quốc câu chuyện đùa - đó là đồng hồ bên phải?

2014-09-24 14:29 ChineseTime

dān zài yí gè dà chéng shì de mǒu gè jù lè bù dāng shǒu mén rén 。
丹在一个大城市的某个俱乐部当守门人。

měi tiān dōu yǒu shù qiān rén jīng guò tā de mén kǒu,ér qiě xǔ duō rén dōu huì tíng xià lái wèn tā:“qǐng wèn xiàn zài jǐ diǎn?”
每天都有数千人经过他的门口,而且许多人都会停下来问他:“请问现在几点?”

jǐ gè yuè hòu,dān xiǎng:“wǒ bù xiǎng zài huí dá zhè xiē chǔn rén tí chū de wèn tí le,wǒ yào qù mǎi yì zhī dà zhōng , bǎ tā guà zài zhè ér de qiáng shàng 。 ”
几个月后,丹想:“我不想再回答这些蠢人提出的问题了,我要去买一只大钟,把它挂在这儿的墙上。”

yú shì tā mǎi le yì zhī zhōng,bǎ tā guà zài le qiáng shàng。
于是他买了一只钟,把它挂在了墙上。

“xiàn zài rén men zǒng bú huì zài tíng xià lái wèn wǒ shí jiān le。”tā gāo xìng dì xiǎng 。
“现在人们总不会再停下来问我时间了。”他高兴地想。

kě shì dǎ nà yǐ hòu,měi tiān réng yǒu xǔ duō rén tíng xià lái,kàn kan zhōng,rán hòu wèn dān:“zhè zhōng zhǔn ma?”
可是打那以后,每天仍有许多人停下来,看看钟,然后问丹:“这钟准吗?”
=============================================================================
Dan was the doorman of a club in a big city. Everyday, thousands of people passed his door, and a lot of them stopped and asked him, "What's the time, please?"
After a few months, Dan said to himself, "I'm not going to answer all those stupid people any more. I'm going to buy a big clock and put it upon the wall here." Then he did so.
"Now people aren't going to stop and ask me the time," he thought happily. But after that, a lot of people stopped, looked at the clock and then asked Dan, "Is that clock right?"


Our new members

OR

Scan now
Responsive image

Bài viết liên quan